Политика на приватност

 

MineStore.mk како заштитник на вашите лични податоци целосно ја заслужува Вашата доверба бидејќи работи посветено на делот почитување на приватноста и заштитата на личните податоци. Почитување на приватноста и заштитата на личните податоци е наша обврска па затоа Ве молиме да ја прочитате оваа политика на приватност.

 

Mine Store, како заштитник на вашите лични податоци, работи на голем број технички и секаков вид на заштитни мерки за да обезбеди целосна приватност на личните податоци кои се обработуваат преку оваа веб страница.

При доставувањето на личните податоци преку Интернет би можело да има безбедносни пропусти и не може да  гарантира апсолутна заштита.

 1. Со прифаќање на понудените услови за користење од страна на платформата MineStore.mk, секој корисник потврдува дека е запознат со горенаведените услови и правила.
 2. Овој договор се склучува помеѓу:

        – MineStore.mk која е во сопственост на платформата www.MineStore.mk,

        – Секој  корисник на платформата MineStore

 

Oпшти услови

 1. MineStore е платформа која работи онлајн интернет трговија, и истата се состои од веб страница www.minestore.mk, и овозможува на своите посетители и корисници да го направат следното: да можат да ги прегледат сите објави на корисниците на платформата, потоа преку регистрација и активација на свој профил да овозможат пристап на различни услуги која ги нуди самата платформа како и да објавуваат сопствени огласи под пропишаните правила и прописи понудени од платформата www.MineStore.mk.
 2. Со прифаќањето и користењето на условите предвидени на платформата на www.MineStore.mk, корисникот потврдува дека ќе ги користи услугите, и стапува во договор со MineStore во однос на користење на платформата. Корисникот на услугата се обврзува со користењето на платформата www.MineStore.mk дека во целост ќе ги почитува нивнита правила и услови. MineStore целосно го задржува правото привремено или трајно да оневозможи пристап на платформата minestore.mk во случај каде што корисникот  не ги исполнува бараните услови.

Заштита на приватност

 1. Собирање, обработување и чување на лични податоци од страна на www.MineStore.mk се одработува во складност со важечките закони и прописи на РС Македонија како и политиката на објавување на приватност која е достапна само на увид на корисниците на услугите. Прифаќањето на овие правила и услови на користење на МineСtore, секој корисник на услугата потврдува дека е запознат и согласен со Политиката на приватност.

Вашите лични податоци ги обработуваме само во времето кога е  потребно за некоја цел во зависност од  потребите на платформата на MineStore.

Услови кои се однесуваат на уредите и конекцијата

 1. Корисникот на платформата www.MineStore.mk мора да поседува неопходна опрема (hardver I softver) или друг уред, како би можел без проблем да се вклучи на платформата на МineStore.

MineStore не презема никаква одговорност а во врска со користењето на интернет додека корисникот пристапува на дадената платформа, и се оградува од секакво плаќање и сервисирање и набавување нова опрема додека се користи горенаведената платформа.

 1. Minestore не гарантира дека платформата за онлајн трговија е компитабилна со уредот, хардверот или софтверот кој ги употребува корисникот. Корисникот е одговорен за набавување нова опрема, уред, хардвер или софтвер како истиот без пречки би можел да ја користи веб страната www.MineStore.mk.
 2. Начинот на комуникација на корисникот со админите на Minestore се извршува по електронски пат (е-маил) или по телефонски пат (корисничка поддршка).

Интелектуална сопственост

 1. MineStore е заштитена со постоечките закони на Р.С. Македонија. Од наведеното на дадената платформа, целокупната содржина на www.MineStore.mk, вклучувајќи го кодовите и програмите, фотографии, слики, графики, анимации, слики, видео, музика, текст е во сопственост на MineStore.
 1. Корисникот на платформата се обврзува дека под никакви околности нема да:

       – копира, репродуцира цела содржина на платформата www.MineStore.mk;

       – да менува датотеки на www.MineStore.mk;

       – да користи било кој програм или код и на кој било начин да наштети врз работата на платформата www.MineStore.mk;

 

Ограничување на одговорност и надомест на штета

     11. MineStore не исклучува можност достапноста на веб страната да биде прекината  од непредвидени ситуации, или поради некој компјутерски вируси, а се       обврзува сите овие прекини навремено да ги исправи во најкраток можен рок.

     12. MineStore во секој момент може да го измени, ажурира или привремено или трајно го ограничи пристапот на одредени работи на минесторе.мк.

 1. Корисникот ја презема цела одговорност за одбирање на производи и услуги како би постигнал одредени резултати како и за користење на тие производи и услуги, како за продавач така и за купувач.
 2. MineStore не сноси никаква одговорност за било каква штета, вклучувајќи како што е:
   – користење и непристапност на платформата минесторе.мк
   – неовластен пристап

     15. Останати одредби
      Овие услови можат да бидат изменети. MineStore го задржува правото без претходно дадено соопштение да ажурира, измени, и дополнува услови и правило на користење.

 

Нагоре